Le "Auca" du Calçot

Un pagès molt solitari a finals del mil vuit-cents s'empescà un gran "invent": el calçot, rei culinari.

Un agriculteur très solitaire à la fin d'un mille huit cent pensée d'une grande "invention": les Calçot, culinaires roi.

I és que aquesta dolça ceba, tendra, blanca, de gust suau, ha generat tant de sarau que grapats de gent aplega

Et ce d'oignons doux, tendre, blanc, doux goût, il a suscité autant de buzz, qui regroupe les poignées de personnes

Cent anys desprès continua delectant petits i grans. Experts, novells i profans davant dels calçots fan cua.

Cent ans plus tard, toujours le bonheur de petits et grands. Les experts, les novices et les non-initiés de faire la file d'attente calçots.

Es couen a la graella, a foc viu, ben ennegrits, i es mengen amb els dits amb una salsa coenta.

Faire cuire sur le gril, à feu vif, très noir, et de manger avec les doigts avec une sauce de cuisson.

La calçotada es completa amb carns, postres i bon vi. És un moment per gaudir en familia o en colleta.

Le Calçotada est complète avec les viandes, desserts et du bon vin. Il est temps de profiter en famille ou entre amis. 

Temporada calçotaire: entre novembre i abril s'aixequen fogueres mil i tot s'omple de la flaire.

Saison "calçotaire" entre Novembre et avril ont augmenté de mille feux et tout est rempli de l'arôme.

Un conreu interessant, del cebollí en surt la ceba que es mig colga dins la terra i quan creix es va calçant.

Une culture intéressante. De feuilles de la ciboulette et l'oignon cultivé est partiellement enterré. 

Tot el Camp de Tarragona i també el Baix Penendès són una zona de pes de la indústria productora.

Tous Camp de Tarragona et de la région du Baix Penedès sont une zone de poids de l'industrie de la production.

De gener, l'últim diumenge, festassa amb demostracions, concursos, degustacions: de calçots, tothom en menja.

En Janvier, dimanche dernier, un grand festival avec des démonstrations, des dégustations et des concours. Tout le monde mange "Calçots". 

Des de fa deu anys camina la IGP, amb molt bon peu. El calçot ja és europeu i ja hi ha una normativa.

Depuis dix ans, l'IGP est la marche, avec un excellent pied. Le Calçot européenne est déjà et il existe déjà une législation.

L'etiqueta certifica qualitat de producció. Calçots amb Indicació, tal com el seu nom indica.

Le label certifie la qualité de la production. Calçots avec indication, comme le nom l'indique.

I tothom, peta qui peta, llança un crit ben encertat: "Per qüestió de qualitat, el calçot vull d'etiqueta"

Et le monde entier, ceux et d'autres, lance un cri bon droit: "En matière de qualité, je veux un label Calçot"